Genel Şartlar

1. Yasal Hususlar

USTA, belgelendirme kapsam listesinde belirlenen ulusal yeterlilikler kapsamında personel belgelendirme yapmak üzere 22/12/2016 tarihinde İESOB tarafından kurulmuştur.

2. Personel Belgelendirme Kararına Dair Sorumluluk

USTA, MYK tarafından belirlenen ulusal yeterlilikler ile TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı kapsamında personel belgelendirme hizmetlerini yürütmektedir. Bu hizmetlere ilişkin tüm hususlar Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde dokümante edilmiştir. Sınav veya ölçme değerlendirme yapılması, belge kararı verilmesi, belgenin düzenlenmesi, belgenin geçerliliği, belgenin gözetimi, belgenin askıya alınması veya iptali, belgenin kapsamının değiştirilmesi, belgenin yenilenmesi hususları ilgili ulusal yeterlilikler kapsamında KYS çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu hususları düzenlemek amacıyla Sınav ve Belgelendirme Prosedürü ile her bir ulusal yeterlilik için ayrı ayrı sınav talimatları hazırlanmıştır.

Sınav ve belgelendirme süreçlerine ilişkin tüm karar yetkisi USTA’ya aittir ve süreçlerin yürütülmesinden USTA sorumludur. Bu kararlar hiçbir şekilde devredilemez.

3. Tarafsızlığın Yönetimi

USTA, personel belgelendirme faaliyetlerini, MYK ve TÜRKAK mevzuatı ile TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı çerçevesinde iç ve dış denetime açık olarak yürütür. Sistemin şeffaflığını ve tarafsızlığını sağlamak amacıyla uygulanan sistem dokümante edilerek Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş ve web sitesinden ilan edilmiştir.

Bu çerçevede hazırlanarak kabul edilen temel dokümanlar aşağıda sunulmuştur:

  • Organizasyon Şeması
  • Yönetim İlkeleri
  • Kalite Politikası

USTA belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı sağlamak üzere Tarafsızlık Komitesi kurulmuş, çalışmalarını yürütmesine ilişkin prosedür ile üyelerin görev tanımları oluşturulmuştur. Ayrıca çalışmalardaki tarafsızlığın güvence altına alınabilmesi amacıyla, yöneticilerden, personelden, komite üyelerinden ve sınavlarda görev alan kişilerden “Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhütnamesi” alınmıştır. Bu taahhütnameler ile kişilerin, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler açısından faaliyetlerin gizliliği, tarafsızlığı ve bağımsızlığını tehlikeye düşürecek her türlü davranış ve tutumdan uzak durulması ve bu tür durumlara karşı alınacak önlemler ile sorumluluklar ve taahhütler teminat altına alınmıştır. Bu hususta düzenlenen dokümanlar şunlardır:

  • Tarafsızlık Komitesinin Çalışmasına İlişkin Prosedür
  • Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhütnameleri

USTA, başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere karşı adil olunmasını güvence altına almak için gerekli tedbirleri almış ve dokümante etmiştir. Bu çerçevede düzenlenen temel dokümanlar şunlardır:

  • Kalite Politikası
  • Yönetim İlkeleri
  • Görev Tanımları
  • Sınav ve Belgelendirme Prosedürü

USTA, MYK tarafından ilan edilen Ulusal Yeterliliklerdeki belgelendirme ön şartlarını kabul eder ve bu şartlara uygun olarak personel belgelendirme hizmetlerini yürütür. Yasal bir zorunluluk veya ulusal yeterlilikte bulunmayan bir ön şart oluşturulamaz ve başvuru sahipleri ve adaylar için aşırı mali şartlar veya bir birlik ya da gruba üye olunması gibi sınırlayıcı şart, engelleyici ve kısıtlayıcı prosedürler uygulanamaz. Tüm taraflara karşı adil, eşit ve tarafsız olunması, USTA Kalite Politikası ile de güvence altına alınmıştır.

USTA, tarafsızlığının sağlanmasına yönelik önlemleri almış, risklerini belirlemiş ve risklerin yönetimi ile ilgili olarak gerekli dokümantasyonu Risklerin Yönetimi Prosedürü ile sağlamıştır. Bu çerçevede, olası çıkar çatışmalarının önlenmesi, eğitim ve belgelendirme ayrımının güvence altına alınması gibi faaliyetler düzenlenmiştir.

4. Yükümlülük ve Finans

USTA, tüm çalışmalarda finansal sürdürülebilirliği sağlamayı ve faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt eder. USTA’ya belgelendirme faaliyetlerinde gerekli olması halinde İESOB tarafından destek sağlanır.


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr