Yapısal Şartlar

1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı

USTA, faaliyetlerini İESOB bünyesinde yürütmektedir. Organizasyon yapısı, personel belgelendirme hizmetlerini tarafsız şekilde yürütmek üzere oluşturulmuş, yetki ve sorumluluklar net olarak tanımlanmıştır.

Kuruluşun organizasyon yapısı “Organizasyon Şeması”nda sunulmuştur.

Belgelendirme süreçlerini etkileyen veya bu hizmetlerde görev alan tüm kişilerin nitelik profilleri, görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş ve görev tanımları ile dokümante edilmiştir. Aşağıda belgelendirme süreçlerine ilişkin temel görev ve faaliyet sorumlulukları sıralanmıştır:

- USTA, kuruluşu ve amaçlarına uygun olarak MYK tarafından yetkilendirildiği alanlarda personel belgelendirme hizmetlerini yürütmekten sorumludur. Bu çerçevede, İktisadi İşletme Müdürü ve Kalite Yönetim Temsilcisinin işbirliği ve koordinasyonunda kalite politikası ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin politika ve dokümantasyon oluşturulmuştur.

- Personel belgelendirme süreçlerini etkileyebilecek, prosedürler, talimatlar, tarafsızlık dokümanları, görev tanımları oluşturulmuş, sorumlular ve sorumluluk çerçeveleri düzenlenmiştir.

- Personel belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaklar ve finansman USTA tarafından sağlanmaktadır. USTA’ya gerekli hallerde İESOB tarafından destek sağlanır.

- KYS kapsamında hazırlanan “Belgelendirme Kapsam Listesinde” belirtilen ulusal yeterliliklerde yapılan belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi ile sınav ve belgelendirme, belgenin verilmesi ve sürekliliğinin sağlanması, belgenin gözetimi, askıya alınması veya iptali faaliyetlerini etkileyecek süreçler prosedürlerle belirlenmiş, ilgili ulusal yeterlilikler için ayrı birer sınav talimatnamesi hazırlanmıştır.

- Personel belgelendirme hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulması halinde yapılacak sözleşme ve protokollerin imzalanmasından İktisadi İşletme Müdürü sorumludur.

2. Eğitim Hizmetleri İle Personel Belgelendirme Hizmetlerinin Durumu

Personel belgelendirme hizmetleri kapsamında adaylardan MYK tarafından ilgili ulusal yeterlilikte belirlenen yeterliliğe giriş şartları dışında; eğitim almış olmak da dahil her hangi bir ön şart aranmaz. Kişilere USTA’dan veya başka bir kurumdan bu alanda eğitim almaları yönünde bir talepte bulunulmaz, yönlendirme yapılamaz. USTA veya başka bir kuruluş tarafından eğitim sağlanmış kişilere ayrıcalık tanınamaz.

USTA, eğitim ve personel belgelendirme faaliyetlerinde akreditasyon kuralları gereği sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçlerinde bu faaliyetlerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlayacak önlemleri alır.

Adayın ilgili UY’de eğitim almış olması halinde, adayın eğitim veya öğretiminde görev alan eğitici veya öğreticiler, eğitim veya öğretiminde görev aldığı adayın sınavında ve değerlendirmesinde yer alamaz. Ancak eğitici veya öğretici, adayın eğitim/öğretimini tamamlamasından itibaren en az iki yıl geçmiş olması ve sınav ve değerlendirmenin bir heyet tarafından yapılması şartıyla; eğitim veya öğretiminde görev aldığı adayın sınav heyetinde bulunabilir. Bu hususun takibinde gerekli tedbir USTA tarafından alınır.

Eğitim veya öğretim yapan esnaf teşkilatı ile sınav yapan birim ve bu birimlerde görev yapanlar arasında ast üst ilişkisinin olmaması sağlanır. Personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında yürütülen değerlendirmelerde USTA personeli dışından değerlendiriciler görevlendirilebilir.

Esnaf teşkilatı kapsamında verilen eğitimler ile personel belgelendirme hizmetlerinin ayrımına ilişkin hususlar Risklerin Yönetimi Prosedürü kapsamında ayrıca dokümante edilmiştir.

USTA esnaf teşkilatı bünyesinde sağlanan eğitimler de dahil olmak üzere, personel belgelendirmesi yaptığı programlarda hiçbir kurumun verdiği eğitimi tavsiye eden, öven, belgelendirme sürecini kolaylaştıracağını veya eğitim alanlara ayrımcılık yapılacağını ima eden ifadeler kullanamaz, bu konuda yönlendirme yapamaz.

Kendi hizmet birimleri arasında veya başka eğitim kurumları ile personel belgelendirme hizmetlerine ilişkin yukarıdaki paragrafta sıralanan hususları içerebilecek işbirliği veya protokoller gerçekleştiremez.

USTA, tarafından belgelendirme yapılan alanlarda adaylara, eğitim materyali, kitap, vs. gibi dokümantasyon sağlanamaz.

 


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr