Sınav Belgelendirme

İlk Başvuru

 Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için kuruma yapılan ilk başvurudur.

Tekrar Başvuru

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için sınava girip başarılı olamayanların tekrardan belge almak için kuruma yaptığı başvurudur.

Yeniden Belgelendirme

Yeniden belgelendirme şartları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklere göre belirlenir.
Adayın Mesleki Yeterlilik Belgesinin süresi dolmadan aşağıdaki birinin olması durumunda;

 • Belgenin kaybolması, 
 • Belgenin kullanılamaz hale gelmesi,
 • Belge sahibinin belgenin yeniden basılmasını talep etmesi (evlenme nedeniyle soyadı değişikliği vb.),
 • Belge sahibinin hatalı veya eksik  bildirim yapması nedeniyle belge içerik bilgilerinde hatalı veya eksik bilgi tespit edilmiş olması,
 • Belgelendirilmiş kişinin, belge kapsam genişletmesi yapması nedeniyle Mesleki Yeterlilik Belgesine yeni yeterlilik birimlerinin eklenmesi gibi durumlarında ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde de yeniden belge yenilenir. Sınava girmeden direk belge yenilemesi olan durumlarda sadece dosya ve belge masrafları adaydan alınarak yeni belgesi verilir ve kaydedilir.

Kapsam Genişletme

Belgelendirilmiş kişinin kapsam genişletmek için yaptığı başvurudur.

Birim Birleştirme

Sınav ve belgelendirme yönetmeliği gereği adaylar, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlarda sadece tercih edecekleri “yeterlilik birimi” bazında da sınava girebilme hakkına sahiptirler. Yeterliliğin bazı birimlerinden başarısız olmuş kişiler, başarısız olduğu birimlerden sınavlara katılabilir ve başarı olması halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Birim birleştirmek için tekrar sınava girecek olan adaylardan diğer yetkili belgelendirme kuruluşundan alacağı “Yeterlilik Birimi Başarı Belgesi” istenir.

Gözetim

Gözetim, belgelendirilmiş kişinin belgelendirmeye esas olan ulusal yeterlilik şartlarına uygunluğunun belirli zaman aralıkları ile izlenmesi ve kayıt altına alınmasıdır.
Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla belgenin verilişinin her yeterlilik kapsamında belirtilmiş sürelerde aday takip formuna işlenmiş tarihlere göre belgelendirme kuruluşu tarafından  hazırlanan Gözetim Takip Formu aracılığı ile değerlendirme yapılır.
Adayın performansı, mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi içinde, ikinci yılın sonundan itibaren en az bir kez gözetime tabi tutulur. Adayın çalıştığı iş yerinden ilgili meslekte çalıştığına dair bir yazı istenilir ya da yeniden gözetim değerlendirme yapılarak mesleki bilgisinin güncelliği sorgulanır. Belgenin getirilmesine ilişkin sorumluluk adaya aittir. Sınav başvuru aşamasında bu bilgiler adaya söylenerek sözleşmesi imzalatılır. Aday sınavdan başarılı olup Yeterlilik belgesini almaya hak ettiği zaman Mesleki Yeterlilik Belgesi ve sözleşme adaya ulaştırılır. Aday ulusal yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığında (ortalama 2. yılın sonunda) gözetim formunun dolduracağına ya da çalıştığı kurumdan yazı getirmesi bilincinde olmalıdır. Getirmediği takdirde belgesi askıya alınır ya da iptal edilir.

Belgenin Askıya Alınması

Aşağıda belirtilen durumlar yıl sonu gözetiminde ya da yıl içerisinde tespit edildiğinde, uygunsuzluğun durumuna göre belge askıya alınır ya da iptal edilir.

 • Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir karar alındığında,
 • Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde.

Yapılan kontroller sonrasında şartların karşılanmadığı tespit edilirse, belge belirli bir süre askıya alınabilir. Bu süre uygunsuzlukların durumlarına göre 15 gün ile 6 ay arasında değişir. Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda; söz konusu belgenin askıdan alındığı USTA web sitesinde yayınlanır. Durum MYK’ye bildirilir.

Askıya Alınan Belgenin Askıdan Kaldırılması

Belgesi askıya alınan kişiden açıklama kusur/ihlaline ilişkin açıklama talep edilir. Açıklamalar tüm bulgular ışığında değerlendirilir. Mevzuat yönünden hukuki haklılıkları ile mücbir sebeplere belgelerle dayalı ifadesi uygun bulunması halinde MYK'ya bilgi verilerek gerekli hallerde görüş alınarak belge sahibine belgesi yeniden kullandırılır. Açıklama talebi ile sonuçlandırma süresi 30 iş gününü geçemez.
Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda; söz konusu belgenin askıdan alındığı USTA web sitesinde yayınlanır. Durum MYK’ye bildirilir.

Belgenin İptali

Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldıramadığı durumda, belgenin iptali yoluna gidilir. Bu durum belge sahibine yazılı olarak bildirilir ve belgenin iptal işlemi başlatılır.
Belge aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

 • Kişinin talebi,
 • Kişinin ölmesi veya belge kapsamındaki faaliyetine sona ermesi,
 • Kişinin askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
 • Kişinin askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırılmaması.

USTA, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptal edilmesine dair kararları, web sayfasında yayınlama hakkına sahiptir. Belge geri alındığında belgelendirilmiş kişinin adı belgeli kişiler listesinden çıkarılır. Belgelendirilmiş kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptali kararının tebliğinden itibaren belgenin kullanımını durdurur. Belge Kullanım Sözleşmesi ile kendisine verilen belgeyi tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde USTA’ ya iade eder. Belgelendirilmiş kişi sözleşmesi iptal edildiği tarihten itibaren 30 gün dolmadan yeni müracaat yapamaz.

Belgenin Geçerlilik Süresi

Her belgelendirme programı için belge geçerlilik süresi, her belgelendirme programı için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklere göre belirlenmektedir. Belge geçerlilik süresi sonrasında belgenin yenilenmesi gerekmektedir.

Gezici Sınav Yeri

 • USTA belgelendirmenin kendisine ait veya anlaştığı sınav merkezlerinin gezici sınav personelinin belirlediği alet ekipmanların uygunluğu ve bilgilerin doğruluğu USTA belgelendirme yetkilisi tarafından da sınav gününden önce doğruluğu kontrol edilir ve gerekli bilgiler kayıt altına alınır. Sınav için ilgili yeterliliğin şartlarına sahip gezici sınav yerlerinde sınavlar yapılır.
 • Sınav sırasında kullanılacak sınav alanı, test parçaları, sarf malzemeleri, ekipman ve diğer tüm aletler gezici sınav yeri tarafından ilgili standartlara uygun olarak sağlanmaktadır ve sınavlar sırasında kullanılacak makine ve araçların kalibrasyonu tutanak ile garanti altına alınmaktadır.
 • Sınavlarda kullanılacak makinelere ait kullanma, güvenlik talimatları, iş sağlığı güvenliği gezici sınav yeri tarafından sağlanır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılması gereken tüm işlemler ve sorumluluklar gezici sınav yeri yetkilisi tarafından tamamlanmakta, sınavlardan önce USTA Belgelendirme yetkilisi tarafından kontrol edilmektedir. Herhangi bir eksiklik olması durumunda eksiklikler gezici sınav yeri yetkilisi tarafından giderilmektedir. Eksikliklerin giderilmemesi durumunda USTA Belgelendirme sınavı iptal edebilir veya geciktirme kararı alabilir.
 • Sınav gerçekleştirme şartlarının uygun olması durumunda kullanılacak sınav ekipmanına karşın teorik ve performansa dayalı sınavlar için USTA Belgelendirme’ ye ait veya onaylanmış teçhizatlar kullanılmaktadır.
 • Sınav esnası uygun kameralar ile kayıt altına alınmakta ve arşivlenmektedir.

Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (553) 890 11 60
+90 (232) 482 11 65
info@ustabelgelendirme.com.tr